Ajatusten Äärellä

Perheterapia

Perhe on kokonaisuus, joka perustuu sen jäsenten keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteiseen elämään. Perheissä saatetaan kokea haastavia ajanjaksoja liittyen vanhemmuuteen, lapsen tai nuoren kehitykseen, jonkun perheenjäsenen psyykkiseen tai fyysiseen sairauteen ja muihin kriiseihin. Voi ilmetä riitelyä, puhumattomuutta ja vaikeutta käydä asioita läpi. Saatetaan kokea, että omat kokemukset ja tarpeet jäävät huomiotta.

Vanhemmuus voi olla ilon ja onnellisuuden lähde, mutta se voi myös olla hyvin vaativaa ja stressaavaa Vanhempien on tasapainotettava työ, perhe-elämä ja omat tarpeensa. Lisäksi lapset ja nuoret käyvät läpi erilaisia kehitysvaiheita, mikä voi aiheuttaa haasteita vanhempien ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa.

Kun perheenjäsen sairastuu, se voi asettaa muut perheenjäsenet tilanteeseen, jossa heidän on tasapainotettava huolenpito sairaasta perheenjäsenestä samalla ylläpitäen perheen normaalia arkea. Tämä tilanne saattaa aiheuttaa stressiä ja ahdistusta muille perheenjäsenille

Kriisitilanteet, kuten avioero, menetys tai taloudelliset vaikeudet, voivat aiheuttaa riitoja ja konflikteja perheenjäsenten välillä sekä vaikeutta keskustella asioista avoimesti.

Perheissä voi myös olla näkymättömiä sääntöjä ja tapoja, jotka ohjaavat perheen toimintaa. Näitä sääntöjä ja tapoja ei välttämättä tunnisteta tai puhuta ääneen, mutta ne voivat vaikuttaa perheenjäsenten vuorovaikutukseen ja käyttäytymiseen. On tärkeää tunnistaa ja ymmärtää näitä dynamiikkoja, jotta perhe voi paremmin käsitellä haasteitaan.

Perheterapia on hoitomuoto perheen haastaviin tilanteisiin. Se keskittyy parantamaan perheenjäsenten välisiä suhteita ja auttamaan heitä selviytymään vaikeista tilanteista yhdessä. 

Mitä perheterapiassa tapahtuu?

Perheterapia on terapiamuoto, joka keskittyy perheen vuorovaikutukseen ja suhteisiin.  Sen tarkoituksena  auttaa perheitä tunnistamaan ja ratkaisemaan erilaisia haasteita, jotka voivat vaikuttaa perheenjäsenten hyvinvointiin ja keskinäisiin suhteisiin. Perheterapian avulla perheet voivat oppia hyödyntämään omia voimavarojaan ja löytämään kestäviä ratkaisuja perheen ongelmiin.   

Ymmärryksen lisääminen: Perheterapiassa perhettä autetaan tutkimaan ja ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat perheen vuorovaikutukseen ja aiheuttavat mahdollista kärsimystä.

Jännitteiden käsittely: Perheterapiassa käsitellään mahdollisia jännitteitä ja haasteita, jotka saattavat vaikuttaa perheenjäsenten välisiin suhteisiin. 

Kommunikaation parantaminen: Perheterapian avulla perheenjäsenet voivat oppia uusia tapoja ilmaista itseään ja kuunnella toisiaan.

Perheen tarpeiden huomioiminen: Perhetapia auttaa tuomaan perheenjäsenten tarpeet ja kokemukset esille ja löytämään tapoja vastata näihin tarpeisiin.

Uusien toimintatapojen opettelu: Perheterapia voi auttaa perhettä oppimaan uusia ja toimivampia tapoja käsitellä ongelmia ja haasteita.

Hyvinvoinnin lisääminen: Tarkoituksena on parantaa kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia ja auttaa perhettä toimimaan yhdessä.

Perheterapian kokoonpano voi vaihdella, ja siihen voivat osallistua sekä aikuiset että lapset perheen tarpeiden mukaan. Perheterapian kesto ja tahti mukautetaan perheen tarpeisiin, eikä siinä ole ennalta määrättyä käyntimäärää. Tiedustelut ja ajanvaraus: 044-5094762 ja melli.kattelus@ajatustenaarella.fi

Voit jättää yhteydenottopyynnön myös lomakkeen kautta

Ota yhteyttä!

Tiedustelut ja ajanvaraus:

Voit jättää yhteydenottopyynnön myös lomakkeen kautta.